อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

Atrial Depressurized Device made from Shape memory Alloys for Heart Failure Treatment

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปสำหรับรักษาผู้ป่วย HFpEF ติดตั้งได้ง่ายผ่านสายสวนหัวใจ
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์รศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ / 0818522345 / anak.kha@kmutt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

2. นพ. กฤษฎา มีมุข

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณัฐนัย วรวิจิตราพันธ์

2. นายสรธรณ์ คูชัยยานนท์

3. นายรศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

4. นายรศ.ดร. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

5. นายนพ. กฤษฎา มีมุข