การ์ตูนแอนิเมชันการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย

Cartoon animation to promote intelligence in early childhood

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การ์ตูนแอนิเมชันการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
รายละเอียดโดยย่อ: การ์ตูนแอนิเมชันการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อัศรีย์ พิชัยรัตน์ / 0812725265 / aussareepi@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนุรฟิตรี ดะมิ

2. นางสาวนุสรา พลนุ้ย

3. นางสาวบงกช ยิ้มเส้ง

วิดีโอ: https://youtu.be/DiCcp9xbyuU