โปรแกรมจำแนกชนิดและตำแหน่งของเม็ดเลือดขาวจาก Peripheral Blood Smear

White Blood Cells Detection and Classification Model by Peripheral Blood

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

20 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โปรแกรมจำแนกชนิดและตำแหน่งของเม็ดเลือดขาวจาก Peripheral Blood Smear
รายละเอียดโดยย่อ: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Computer Vision มาใช้ในการจำแนกชนิดของเม็ดเลือดขาว เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
สถาบันการศึกษา: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติธรรม พรหมอ่อน / 0863268603 / santitham.pro@kmutt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกิตติพงศ์ เทพอยู่

2. นางสาวแพรวา ชูบ้านนา

3. นายพัชรพล แก้วเนิน

4. นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน

5. นายกันตพงศ์ วงศ์พานิชย์