กล่องดนตรีของดาวน์

Music Box Of Downsyndromes

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กล่องดนตรีของดาวน์
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรมกล่องดนตรีของดาวน์มีการนำสื่อดนตรีมาประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมทำให้เป็นจุดน่าสนใจและดึงดูดให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์ นวัตกรรมของกลุ่มดิฉันทำมาจากไม้มีความคงทนต่อการใช้งาน และมีการส่งเสริมพัฒนาการด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา พัฒนาการด้านการใช้ภาษาในเด็กกลุ่มอาการดาวน์
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ โสภิต สุวรรณเวลา / 0817285848 / sopit@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกณิกา ฤทธิมา

2. นางสาวกนกพร จันทร์ช่วง

3. นางสาวกนกรัตน์ วัชรปรีชา

วิดีโอ: https://youtu.be/DS3Vwr1ZHIE