เครื่องรักษาภาวะการขาดวิตามินดีด้วยแสง

PHOTOTHERAPY FOR VITAMIN D DEFICIENCY

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องรักษาภาวะการขาดวิตามินดีด้วยแสง
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้รักษาภาวะการขาดวิตามินดีด้วยแสงสามารถปรับความเข้มแสงในการรักษาได้ตั้งแต่0-40 µW/cm2ปรับความสูงได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ปรียา อนุพงษ์องอาจ / 0864071672 / preya.a@rsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธวัช แก้วกัณฑ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปภาวี ชาวนาดอน

2. นางสาวณัฐธิญา หิมเวช

3. นางสาวน้ำเพ็ชร บุญฉุน

วิดีโอ: https://youtu.be/Nk96Y6ndAxU