ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนต่อความรู้ของอาการโรคหลอดเลือดสมอง

The effectiveness of smart phone Application on knowledge of warming signs of stroke among patients with risk of stroke

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนต่อความรู้ของอาการโรคหลอดเลือดสมอง
รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้ชัดเจนและถูกต้อง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐชานนท์ สงสุข / 0952574735 / nattachanon@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. โสภิต สุวรรณเวลา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววิภาดา ด้วงเทศ

2. นางสาวแวซารีปะห์ มะดือราวี

3. นางสาวแวอายูณี ต่วนบือราเฮ็ม

วิดีโอ: https://youtu.be/08K8Q7HxnGw