กล่องดนตรีชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

(Music box slow down dimentia in the elderly)​​​​​

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กล่องดนตรีชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
รายละเอียดโดยย่อ: กล่องดนตรีชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Music box slow down dimentia in the elderly)​​​​​ กล่อง ดนตรีชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่หาวัตถุดิบจากท้องตลาดมาประดิษฐ์ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกอยาก ทํา และสามารถทําได้เองตลอดเวลาที่ต้องการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทํางานของสมองส่วนต่าง ๆ เพิ่มการ หลั่งของสารสื่อประสาทในสมอง กระตุ้นให้สมองมีการทํากิจกรรมบ่อยๆ ผู้สูงอายุสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้และได้ทํากิจกรรมร่วมกัน แถมพกพาง่ายและยังช่วยชะลอความเสื่อมของ สมอง ลดพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความถดถอยด้านการทํางานของสมองและกล้ามเนื้อ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ดวงแข รักไทย / 098-9140153 / duangkhae.r@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกนกวรรณ เชื้อโพล้ง

2. นางสาวกรรณิการ์ มากด้วง

3. นางสาวกันตา สันขาว

วิดีโอ: https://youtu.be/KpsIOnLLqP4