แชทบอทรู้ใจห่างไกล COVID-19

COVID19 Education Chatbot

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แชทบอทรู้ใจห่างไกล COVID-19
รายละเอียดโดยย่อ: มีความโดดเด่นโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นสื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับบริการทำให้ไม่น่าเบื่อและเข้าใจง่าย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิราภรณ์ ชูวงศ์ / 0945973736 / jirapornc@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวถิรพร แหวนวงษ์

2. นางสาวทิพกฤตา โยนิโสมนัสิการ

3. นางสาวทิพภักดิ์ แซ่ตั๋น

วิดีโอ: https://youtu.be/D1jTXypnILk