แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ทดสอบการเดินเพื่อประเมินความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด

Application and walking test device for cardiovascular endurance evaluation

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

15 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ทดสอบการเดินเพื่อประเมินความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียดโดยย่อ: แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ประเมินความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดด้วยการวัดระยะทางการเดิน 6 นาที
สถาบันการศึกษา: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ / 0824521680 / kornanong.y@allied.tu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชูศักดิ์ ธนวัฒโน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนัฐวุฒ เมฆฤทธิไกร