อุปกรณ์วาล์วทางเดียวจากวัสดุฉลาดประเภทโลหะผสมจํารูปเพื่อใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพอง

Smart Endobronchial One-Way Valve Device made from Shape Memory Alloy for Emphysema Treatment

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์วาล์วทางเดียวจากวัสดุฉลาดประเภทโลหะผสมจํารูปเพื่อใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพอง
รายละเอียดโดยย่อ: EBV จากวัสดุฉลาด สำหรับรักษาผู้ป่วย COPD มีความยืดหยุ่นสูง เข้ากันได้กับร่างกาย
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์อนรรฆ ขันธะชวนะ / 0818522345 / anak.kha@kmutt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายตฤษนันท์ ปลีคำ

2. นายธันย์ วนสุวานิช

3. นางสาวปุณยวีร์ ธีรโชติเรืองวุฒิ

4. นายศุภกิจ อมรฐิติพงศ์

วิดีโอ: https://youtu.be/9XuJFgz36P8