เครื่องวัดความเข้มของรังสียูวี

UV Intensity Meter

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดความเข้มของรังสียูวี
รายละเอียดโดยย่อ: 1.เครื่องสามารถวัดรังสียูวีเอ รังสียูบี และรังสียูวีซีได้ในเครื่องเดียวกัน 2.มีราคาถูก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ปรียา อนุพงษ์องอาจ / 0864071672 / preya.a@rsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธวัช แก้วกัณฑ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฐานิต กันเอม

2. นางสาววจนารี ภาพเสน่ห์

3. นางสาวสิริมาพร คำบุญเรือง

4. นายธนันท์ เบญจญาติ

5. นายวุฒิพงศ์ นาคะสุวรรณ

วิดีโอ: https://youtu.be/oTvBbj5xH4Y