ดนตรีบำบัดโรคซึมเศร้าระยะแรกในผู้ใหญ่วัยกลางคน

Music Therapy for depression in adults

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ดนตรีบำบัดโรคซึมเศร้าระยะแรกในผู้ใหญ่วัยกลางคน
รายละเอียดโดยย่อ: ผลงานของข้าพเจ้าได้จัดทำเป็นเสียงดนตรีใหม่ขึ้นมาโดยเป็นเสียงดนตรี Binaural beat ซึ่งเป็นเสียงที่สามารถฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นเสียงที่ผ่อนคลาย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พีรวิชญ์ สุวรรณเวลา / 0971895566 / perawit@bcnt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วรารัตน์ ทิพรัตน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสีตีฟาตีมาห์ สาและ

2. นางสาวสิริวิมล หลานน้อย

3. นางสาวสุดาวดี คงภักดี

วิดีโอ: https://youtu.be/KeTgG8uDYaU