เว็บแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อการตระหนักรู้ เรื่อง ฝีดาษลิง โรคจากลิงสู่มนุษย์ที่ควรระวัง

Web Application on Smartphone for awareness about Monkeypox monkey-to-human disease that you should be aware of.

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เว็บแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อการตระหนักรู้ เรื่อง ฝีดาษลิง โรคจากลิงสู่มนุษย์ที่ควรระวัง
รายละเอียดโดยย่อ: สร้างความตระหนักรู้ สะดวกต่อการใช้งาน เข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ ใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ IOS
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิราพร ช่อมณี / 0814798992 / chomaee_j@yahoo.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศุภกร กตาธิการกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววิศัลยา กิตติเลิศ

2. นางสาวกนิษฐนาฏ พลายกลาง