ชุดตรวจหมู่เลือดชนิดเอ็มไอเอบนแผ่นทดสอบ.

Mia Blood group antigen device

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดตรวจหมู่เลือดชนิดเอ็มไอเอบนแผ่นทดสอบ.
รายละเอียดโดยย่อ: ชุดตรวจหมู่เลือดเอ็มไอเอ ที่สามารถตรวจง่าย ลดระยะเวลาในการตรวจ และมีราคาถูก
สถาบันการศึกษา: ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินารถ ชูเมียน / 0808915155 / sirinat.c@allied.tu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ฌลณต เกษตร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายโกมินทร์ ภูมิสะอาด

2. นางสาวชัชฎาภรณ์ ดวงวิลัย

วิดีโอ: https://youtu.be/2bLX9cf5oD8