วัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิตยางคอมปาวด์ผสมกับแบเรียมซัลเฟต

Lead-free X-ray Shielding Materials Based on Rubber Compound/Barium Sulfate Composites

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปลอดสารตะกั่วจากคอมโพสิตยางคอมปาวด์ผสมกับแบเรียมซัลเฟต
รายละเอียดโดยย่อ: วัสดุกำบังรังสีเอกซ์จากคอมโพสิตยางคอมปาวด์ผสมกับแบเรียมซัลเฟตสามารถลดทอนรังสีเอกซ์ได้สูงสุดถึง 99 %
สถาบันการศึกษา: มหาวิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุทธิษา ก้อนเรือง / 0869596869 / sutthisa@tsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อานนท์ ศรสุข

2. ภรพนา บัวเพชร์

3. นฤทธิ์ กล่อมพงษ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธัญวรรณ รอดพยุง

2. นางสาวนิศามล ทองแหม

3. นางสาวศศิวิมล แก้วทองสอน

4. นางสาวสุทธิษา ก้อนเรือง

5. นายอานนท์ ศรีสุข

6. นางภรพนา บัวเพชร์

7. นายนฤทธิ์ กล่อมพงษ์