เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมด้วยระบบจดจำใบหน้าและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อคัดกรองบุคคลก่อนเข้าพื้นที่

Thermometer with facial recognition and automatic data recording to screen people before entering the area

อุดมศึกษา/สุขภาพและการแพทย์

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมด้วยระบบจดจำใบหน้าและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อคัดกรองบุคคลก่อนเข้าพื้นที่
รายละเอียดโดยย่อ: การออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมด้วยระบบจดจำใบหน้าและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อคัดกรองบุคคลก่อนเข้า
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารีนา มะหนิ / 0814792982 / supagone@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศุภกร กตาธิการกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพัชราภรณ์ ช่วยสง

2. นางสาวศุภรัตน์ มงคลบุตร

3. นายสุรีวงค์ นุ่นชูผล