นวัตกรรมกังหันลมแกนตั้งสำหรับลมความเร็วต่ำเลียนแบบลักษณะใบของต้นหญ้าเกลียว

Low-Speed Vertical Axis Wind Turbine Innovation Inspired by Spiral Grass (Moraea tortilis) Leaves

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

2 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมกังหันลมแกนตั้งสำหรับลมความเร็วต่ำเลียนแบบลักษณะใบของต้นหญ้าเกลียว
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นการพัฒนากังหันลมแกนตั้งสำหรับลมความเร็วต่ำเพื่อโดยเลียนแบบลักษณะใบของต้นหญ้าเกลียว
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล / 0865640014 / chanchai.tec@kmutt.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพลาจักษณ์ ปานเกษม

2. นายพัชรพล แก้วเนิน

3. นายธราธิป แสงอรุณ

วิดีโอ: https://youtu.be/3-hvV3mNbzM