วัสดุเชิงประกอบอัดแข็งจากขี้เลื่อยและเศษไม้ไผ่ด้วยกาวจากน้ำมันเมล็ดยางพารา

Hardboard Composite based on bamboo waste or sawdust bonded with adhesive from rubber seed oil

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วัสดุเชิงประกอบอัดแข็งจากขี้เลื่อยและเศษไม้ไผ่ด้วยกาวจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
รายละเอียดโดยย่อ: ผลงานนี้ช่วยนำขี้เลื่อยและเศษไม้ไผ่มาทำให้เกิดคุณค่า ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทดแทนแผ่นไม้อัดทั่วไป
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง / 0805475881 / nitinart.s@psu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายคณิตสรณ์ ศรีชัย

2. นางสาวเสาวนิจ บัวบางกรูด

วิดีโอ: https://youtu.be/lh7WCK7ET0I