การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานและวัสดุ

Waste to Energy (WtE) and Material

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานและวัสดุ
รายละเอียดโดยย่อ: นวัตกรรมการกำจัดขยะร่วมกับระบบผลิตพลังงานร่วม (ไฟฟ้า ความร้อน และความเย็น)
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์นัฐพร ไชยญาติ / 0882523088 / benz178tii@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชวโรจน์ ใจสิน

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน

2. นายชนันท์สิทธิ์ สุวรรณบล

3. นายธันญาวิทย์ วงศ์ทอง