หม้อนึ่งพลังงานแสงอาทิตย์

solar steam cooking

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: หม้อนึ่งพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์อุ่นอาหารด้วยพลังงานสะอาดเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างใกลและช่วยลดการใช้พลังงานธรรมชาติ
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม / 0891434728 / suwatpipitwanichtham@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วรุตม์ เอมอุดม

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายไวยวิทย์ พันธ์ศรี

2. นายเดชพรรดิ์ ณ สงขลา

3. นางสาวธาริณี อินคล้าย

4. นางสาวอนุสรา นวนิล

5. นางสาวธัญชนก นงลักษณ์

วิดีโอ: https://youtu.be/MWwbMmOz1og