แผ่นกรองเมมเบรนเส้นใยนาโนพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่พิมพ์ด้วยโมเลกุลคอมโพสิตกับกราฟีนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในการดักจับโปรตีน

Nanofiber membrane of molecular imprinted polybutylene succinate composited with graphene oxide for protein adsorption

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แผ่นกรองเมมเบรนเส้นใยนาโนพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่พิมพ์ด้วยโมเลกุลคอมโพสิตกับกราฟีนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ในการดักจับโปรตีน
รายละเอียดโดยย่อ: การพัฒนาแผ่นเมมเบรนเพื่อใช้งานในการเก็บตัวอย่างโปรตีนจากของเหลวที่สามารถดักจับโปรตีนแบบจำเพาะเจาะจง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง / 0863544337 / nuttapol.t@rsu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ผศ.ดร.ศนิ บุญญกุล

2. ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

3. พญ.ดร. นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเบญจาภรณ์ จูเซียน

2. นายอนุชาญ พนักศรี

วิดีโอ: https://youtu.be/pvt46uMEM28