ตู้อบรมควันผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จากเชื้อเพลิงชีวมวล

Smoking hot air oven for bamboo woven products from biomass fuel

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตู้อบรมควันผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จากเชื้อเพลิงชีวมวล
รายละเอียดโดยย่อ: 1)ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงชีวลได้ 50% 2)งานจักสานมีมาตรฐาน 3)สร้างรายได้ให้ชุมชน 4)ลดความเสียหาย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สมชัย วะชุม / 10908474585 / nawa.ac.th@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สุมิตรชัย กันหาคุณ

2. อังศุมาลิน สมเทพ

3. ชาญชัย ไชยโคตร

4. ศรัณย์ กางทอง

5. ยุทธจักร ปัญญาสาร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายฉัตรมงคล หม่อมบ่าว

2. นายกิตติพล โคทังคะ

3. นายรณชัย ประกิ่ง

4. นายทินภัทร ประกิ่ง

5. นายภาสกร นาโควงค์

วิดีโอ: https://youtu.be/7Zvb2K9C1TY