เครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้ประหยัดพลังงานแบบถังหมุน

Energy Efficient Cocoa Beans Rotary Dryer Machine

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องอบแห้งเมล็ดโกโก้ประหยัดพลังงานแบบถังหมุน
รายละเอียดโดยย่อ: เนื่องจากโกโก้ชอบสภาพอากาศทางภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีฝนตกชุก ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เสนอมาจากตัวแทนชุมชนผู้ประกอบการผู้ผลิตโกโก้ เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน สามารถควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของถังหมุน อุณหภูมิภายในถัง รวมถึงระยะเวลาในการอบ และใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนคือ เตาแก๊สอินฟาเรด จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องอบแบบเดิม มีกำลังการผลิตมากกว่า 150 กิโลกรัม/ครั้ง พบว่า ในการอบที่ 33 ชั่วโมง ความชื้นในเมล็ดจากเดิมประมาณ 37 %โดยน้ำหนัก ลดลงจนมีค่าประมาณ 6.79 %โดยน้ำหนัก ได้ตามมาตรฐานคือต่ำกว่า 7.5 %โดยน้ำหนัก ใช้เวลาน้อยกว่าการอบแบบเดิมของชุมชนที่ใช้เวลาประมาณ 40–56 ชั่วโมง ขึ้นกับสภาพอากาศ เครื่องอบถังหมุนเมล็ดโกโก้แบบใหม่จะใช้ไฟฟ้า 12% ของพลังงานทั้งหมด เฉลี่ย 0.59 บาท/ชั่วโมง และใช้ปริมาณก๊าซหุงต้ม 88% หรือ เฉลี่ย 4.18 บาท/ชั่วโมง สามารถช่วยประหยัดปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มได้มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า ได้มีการสาธิตการใช้งานเครื่องให้กับชุมชนได้เข้าใจถึงการทำงานในเบื้องต้น และความปลอดภัย เพื่อในอนาคตจะได้ทำงานวิจัยและเก็บข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนาการคุณภาพของเมล็ดโกโก้อบแห้งให้ดีขึ้นต่อไป
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์กฤช สมนึก / 0836552774 / krit.s@psu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เอกราช นวลละออง

2. ระวี เจียรวิภา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกันตณัฐ เหมทานนท์

2. นายอภินันท์ เสทิน

3. นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ

4. นายกฤษกร พงศ์รักธรรม

5. นางพวงรัตน์ มีแก้ว

6. นายจิรพงษ์ นวะสุทธิ์

วิดีโอ: https://youtu.be/sGrvm--EsBs