การพัฒนาแบบจำลองระบบดาวคู่อุปราคาควบคุมด้วยบอร์ด Arduino

Development Eclipse binary star system Model Control with Arduino Board

อุดมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การพัฒนาแบบจำลองระบบดาวคู่อุปราคาควบคุมด้วยบอร์ด Arduino
รายละเอียดโดยย่อ: แบบจำลองระบบดาวคู่ที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นรูปธรรมจับต้องได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการเคลื่อนที่
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ คงภักดี / 0898675347 / kuniscience@windowslive.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. มารีนา มะหนิ

2. ประชิต คงรัตน์

3. จักรี บุญละคร

4. ศุภกร กตาธิการกุล

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนพรุจ สมปรีดา

2. นายโอฬารกฤษฏ์ ยุติธรรม