ตรวนมาลัย

Flower Gar(la)land

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตรวนมาลัย
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องประดับที่ออกแบบจากพวงมาลัยและโซ่ตรวน เพื่อสะท้อนถึงปัญหาของคนขายพวงมาลัยที่ถูกด้อยคุณค่า
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / 098597-8795 / pasur@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฐสุษมา พงศ์เขมนันท์

2. นางสาวปุณยวีร์ เริ่มหิรัญวงศ์

3. นางสาวรชยา ไกยสุทธิ

วิดีโอ: https://youtu.be/4vL_QVsbE5Y