โคมยี่เป็งล้านนา งามตาเอกลักษณ์ไทย

Pleasing Thai Unique Of Yi Peng Lanna Lamp

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: โคมยี่เป็งล้านนา งามตาเอกลักษณ์ไทย
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องประดับจากโคมยี่เป็ง ร่วมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ เผยแพร่ความเป็นไทย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / 0985978795 / pasur@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกัญทร ทัศนะเทพ

2. นางสาวนันทวัน แผ่นคำ

3. นางสาวสวิชญา สมนิมิตร

4. นางสาวเอลียาห์ ขันทะ

วิดีโอ: https://youtu.be/QQz3lT-okFI