พยัคฆามนตราเวียงโกศัย

The magical tiger jewelry of phrae city

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: พยัคฆามนตราเวียงโกศัย
รายละเอียดโดยย่อ: ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา มีการต่อยอดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย สำหรับปี 2565 เป็นปีนักษัตรประจำปีขาล หรือ ปีเสือ ซึ่งผู้ที่เกิดในปีนักษัตรนี้จะต้องกราบไหว้บูชาพระธาตุช่อแฮ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมือง จังหวัดแพร่ พระธาตุช่อแฮเป็นโบราณสถานอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่อยู่คู่เมืองแพร่มาอย่างยาวนาน เกิดเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและสวยงาม จึงได้นำอัตลักษณ์ของตำบล ช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีขาล นำมาออกแบบเป็นเครื่องประดับ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีสัญญะ ความเชื่อ เครื่องราง และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีกลาสเซรามิกมาผสมผสาน ทำให้เครื่องประดับมีความสวยงาม ทันสมัย โดดเด่นในด้านเรื่องราวและความเชื่อ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความแข็งแกร่งให้กับผู้สวมใส่และถือเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่มากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และผู้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาว ดวงเเข บุุตรกูล / 0898908121 / duangkha@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พสุ เรืองปัญญาโรจน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกัญญารัตน์ รัตนปรีชาชัย

2. นางสาว ปิยะพร คงกัน

3. นายมรกต เนียมหอม