นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากอัตลักษณ์ฆ้องวงใหญ่ที่ผสมผสานแนวคิดมินิมอลลิสต์ แนวคิดดีคอนสตรักชัน และคิเนติก

The innovative jewelry design from the identity of Kong-wong Yai, which combines the concept of minimalist, deconstructi

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากอัตลักษณ์ฆ้องวงใหญ่ที่ผสมผสานแนวคิดมินิมอลลิสต์ แนวคิดดีคอนสตรักชัน และคิเนติก
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถเลือกรูปแบบการสวมใส่ได้หลายแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / 0645158891 / pasur@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปุณยวีร์ เริ่มหิรัญวงศ์

วิดีโอ: https://youtu.be/Yo3XFa7v2wQ