การออกแบบเครื่องประดับนวัตกรรมจากทฤษฎีดีคอนสตรักชันและโอริกามิ ผสานอัตลักษณ์ระนาดเอก

Innovative jewelry design based on the theory of deconstruction and origami which combines the identity of the alto xylo

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การออกแบบเครื่องประดับนวัตกรรมจากทฤษฎีดีคอนสตรักชันและโอริกามิ ผสานอัตลักษณ์ระนาดเอก
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถเลือกรูปแบบการสวมใส่ได้หลายแบบ กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / 0985978795 / pasur@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปุณยวีร์ เริ่มหิรัญวงศ์

2. นางสาวณัฐสุษมา พงศ์เขมนันท์

วิดีโอ: https://youtu.be/C-pSzlDqNxw