พยัคฆ์มายาสิ้นอนัตตา

The formless

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: พยัคฆ์มายาสิ้นอนัตตา
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นเครื่องประที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ โดยสื่อในลักษณะร่วมสมัยและสามารถขยับได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข บุตรกูล / 0898908121 / duangkha@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พสุ เรืองปัญญาโรจน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวปิยะพร คงกัน

2. นางสาวกัญญารัตน์ รัตนปรีชาชัย

3. นายมรกต เนียมหอม

วิดีโอ: https://youtu.be/zuWzf2JLRQI