นวัตกรรมการออกแบบโดยใช้ทฤษฎี เดอะบาร์นัม เอฟเฟค เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับอิงความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไทยและไพ่ยิปซี

Innovative design using The Barnum Effect Theory to create jewelry based on the belief in Thai Astrology and Gypsy cards

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมการออกแบบโดยใช้ทฤษฎี เดอะบาร์นัม เอฟเฟค เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับอิงความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไทยและไพ่ยิปซี
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องประดับที่สามารถทำนายดวงได้โดยใช้โหราศาสตร์ ไพ่ยิปซีและปรากฏการณ์เดอะบาร์นัมเอฟเฟคมาออกแบบ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / 0985978795 / pasur@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายจีรณัฏฐ์ จรูญโรจน์

2. นางสาวเอลียาห์ ขันทะ

3. นางสาวกัญญาวีร์ แก้ววงษา

วิดีโอ: https://youtu.be/SYewQAi8EBE