นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากทฤษฎี “จิตวิเคราะห์” ที่ผสมผสานจากอัตลักษณ์จาก ตุงใยแมงมุม และลายพุ่มข้าวบิณฑ์

Innovative jewelry design from theory Psychoanalysis that combines the identity of Tung Spider Web,Phum Khao Bin pattern

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากทฤษฎี “จิตวิเคราะห์” ที่ผสมผสานจากอัตลักษณ์จาก ตุงใยแมงมุม และลายพุ่มข้าวบิณฑ์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องประดับชิ้นนี้สื่อถึงความเป็นไทยที่นำเสนอแนวคิดในการแบบออกโดยใช้ตุงในแมงมุมและลายพุ่มข้าวบิณฑ์
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / 0985978795 / pasur@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุชาวดี เทียนทอง

2. นางสาวชาลินี เด่นศักดิ์ตระกูล

3. นางสาวพัทธนันท์ นรสารคณิศร์

วิดีโอ: https://youtu.be/-AMPy3uc3Qw