วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะหนู-เกาะแมว ด้วยแอปพลิเคชันบน สมาร์ทโฟน Sci-Ecotourism @ Koh-Nu Koh-Meaw Songkhla

Science for Ecotourism Koh-Nu Koh-Meaw Application on Smartphone Sci-Ecotourism @ Koh-Nu Koh-Meaw Songkhla.

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะหนู-เกาะแมว ด้วยแอปพลิเคชันบน สมาร์ทโฟน Sci-Ecotourism @ Koh-Nu Koh-Meaw Songkhla
รายละเอียดโดยย่อ: แอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1 เนื้อหา 2 ความรู้เพิ่มเติม 3 ประวัติศาสต์ 4 พยากรณ์อากาศ
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิราพร ช่อมณี / 0814798992 / chomaee_j@yahoo.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธัญชนก พูนศิลป์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูธน สุวลักษณ์