เครื่องประดับที่ออกแบบจากหมากรุกไทยด้วยทฤษฎี Deconstruction

Deconstruction Thai Chess Jewelry

อุดมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องประดับที่ออกแบบจากหมากรุกไทยด้วยทฤษฎี Deconstruction
รายละเอียดโดยย่อ: การออกแบบเครื่องประดับจากหมากรุกด้วยทฤษฎี Deconstruction เพื่ออนุรักษ์การละเล่นไทยให้เป็นที่รู้จัก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์ / 0985978795 / pasur@g.swu.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวกัญญาวีร์ แก้ววงษา

2. นายจีรณัฏฐ์ จรูญโรจน์

3. นางสาวเอลียาห์ ขันทะ

วิดีโอ: https://youtu.be/yQ_iy2MAldE